Εκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Δ.Ε.Η (ΝΕΑ ΥΔΕ)


ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  BENNING IT 120

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.
Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.
Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετερίες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο
Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.

ΠΟΤΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ
Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη
 Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης
 Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία.
 Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.
Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.
Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΥΔΕ)
Υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό για ΔΕΗ εκδίδεται μόνο μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί και αφού πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της. Ο έλεγχος γίνεται.

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  BENNING IT 120

Μέτρηση κάθε γραμμής πού αναχωρεί από των γενικό πίνακα.
Οι μετρήσεις πού πραγματοποιούνται ανά γραμμή είναι οι εξής
-Μέτρηση τάσης, μέτρηση συχνότητας (VOLTAGE)
-Μέτρησης έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας (CONTINUITY)
-Μέτρηση αντίστασης μονώσεις σε κυκλώματα (INSULATION)
-Μέτρησης διαφορικού ρεύματος και δοκιμές ρελέ διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακος) (RCD)
-Μέτρηση σύνθετης αντίστασης γραμμής (Z-LINE)
-Μέτρηση  βρόχου σφάλματος (Z-LOOP)
-Μέτρηση αντίστασης γείωσης (EARTH)

Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.
Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα αποτελείται από:
Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη- Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων.

 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Επικοινωνία

© 2018 | Skalidakis.gr All rights reserved.